خواهشمند است بعد از مطالعه لیست قیمتها، به توضیحات ذیل جدول توجه فرمایید.

ردیف

 

قیمت

مدارک تحصیلی، دانشگاهی، گواهی های آموزشی

۱

ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال)

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۲

ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم)

۱۸۰/۰۰۰ ريال

۳


کارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۴

توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۵

دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۶

گواهی اشتغال به تحصیل

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۷

گواهی ریز نمرات دانشگاهی

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۸

ریز نمرات دانشگاه (هر ترم)

۲۲۰/۰۰۰ ريال

۹

گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۱۰

سر فصل دروس (هر صفحه)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۱۱

گواهی فنی و حرفه ای (یک رو)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

اسناد مربوط به احوال شخصیه

۱۲

کارت ملی

۲۵۰/۰۰۰ ريال

۱۳

شناسنامه (هر مورد اضافی ۳۰/۰۰۰ ريال)

۳۲۰/۰۰۰ ريال

۱۴

گواهی تجرد، تولد، فوت

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۱۵

گواهی عدم سوء پیشینه

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۱۶

سند ازدواج یا رونوشت آن

۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال

۱۷

سند طلاق یا رونوشت آن

۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال

۱۸

جواز دفن

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۱۹

گواهی حصر وراثت

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۲۰

مالیات بر ارث (هر صفحه)

۹۰۰/۰۰۰ ريال

۲۱

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۲۲

برگ آزمایش پزشکی (بزرگ)

۹۰۰/۰۰۰ ريال

۲۳

برگ آزمایش پزشکی (کوچک)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۲۴

برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۲۵

دفترچه بیمه

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۲۶

کارت واکسیناسیون
تا سه نوع واکسن ؟

۳۶۰/۰۰۰ ريال


۱-۲۶

کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۲۷

گواهینامه رانندگی

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۲۸

کارت معافیت

۲۵۰/۰۰۰ ريال

۲۹

کارت پایان خدمت

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۳۰

کارت شناسایی

۲۵۰/۰۰۰ ريال

۳۱

قیم نامه (هر صفحه)

۹۰۰/۰۰۰ ريال

۳۲

گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۳۳

گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف

۹۰۰/۰۰۰ ريال

۳۴

حکم بازنشستگی (کوچک)

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۳۵

حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی

۶۲۰/۰۰۰ ريال

۳۶

حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۳۷

فیش حقوقی (بزرگ)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۳۸

فیش حقوقی (کوچک)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۳۹

فیش مستمری (بزرگ)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۴۰

فیش مستمری (کوچک)

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۴۱

برگه مرخصی

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۴۲

جواز اشتغال به کار

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۴۳

قرارداد استخدامی (هرصفحه)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۴۴

تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۴۵

تقدیر نامه (بزرگ)
؟

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۴۶

گزارش ورود و خروج از کشور

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۴۷

گذرنامه (بدون روادید)

۴۵۰/۰۰۰ ريال

اسناد

۴۸

وکالتنامه (نیم برگ)

۹۰۰/۰۰۰ ريال

۴۹

وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)

۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال

۵۰

سند مالکیت (دفترچه ای) برای هر انتقال ۶۰/۰۰۰ ريال

۹۰۰/۰۰۰ ريال

۵۱

سند مالکیت (تک برگی) برای هر انتقال ۶۰/۰۰۰ ريال

۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال

۵۲

سند قطعی با کد رهگیری (هر برگ)
؟

۷۸۰/۰۰۰ ريال

۵۳

سند نیم برگی ؟

۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال

۵۴

اجاره نامه،
بنچاق و صلح نامه محضری (هر صفحه)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۵۵

بنچاق بزرگ ؟

۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال

۵۶

مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۵۷

اوراق محضری (تعهد نامه، رضایت نامه، استشهادنامه) (هرصفحه)

۹۰۰/۰۰۰ ريالٍ

۵۸

سند وسائط نقلیه سبک

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۵۹

سند وسائط نقلیه سنگین

۹۰۰/۰۰۰ ريال

۶۰

سند تلفن همراه

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۶۱

اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه)

۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال

۶۲

ابلاغیه، اخطار قضایی

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۶۳

برگ جلب، احضاریه

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۶۴

برگ نظریه کارشناسی ملک

۹۰۰/۰۰۰ ريال

اسناد شرکت ها، دفاتر، اماکن تجاری و صنفی

۶۵

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)

۵۰۰/۰۰۰ ريال

۶۶

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۶۷

آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۶۸

اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۶۹

اساسنامه، ثبت شرکتهای فرمی (هر صفحه)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۷۰

ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۷۱

لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۷۲

لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۷۳

جواز تاسیس

۹۰۰/۰۰۰ ريال

۷۴

جواز کسب

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۷۵

اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو)

۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال

۷۶

برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی (هر صفحه)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۷۷

قرارداد (هرصفحه)

۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال

۷۸

صورتجلسه (هر صفحه) ؟

۷۸۰/۰۰۰ ريال

۷۹

موافقت اصولی

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۸۰

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۸۱

کارت مباشرت

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۸۲

کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۸۳

کارت بازرگانی هوشمند

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۸۴

کارت عضویت نظام مهندسی

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۸۵

کارت نظام پزشکی

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۸۶

دفترچه بازرگانی

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۸۷

دفترچه وکالت

۸۲۰/۰۰۰ ريال

۸۸

بارنامه (هر صفحه)

۹۰۰/۰۰۰ ريال

۸۹

برگ سبز گمرکی (هر صفحه)

۹۰۰/۰۰۰ ريال

گواهی های کار اسناد بانکی قبوض و پروانه ها

۹۰

گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)

۳۶۰/۰۰۰ ريال

۹۱

گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۹۲

گواهی ها (سایر موارد)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۹۳

بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۹۴

انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و…)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۹۵

پروانه نشر و اننشارات

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۹۶

پروانه وکالت

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۹۷

پروانه دائم پزشکی

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۹۸

پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۹۹

پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۱۰۰

پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۱۰۱

پروانه مهندسی (هر صفحه)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۱۰۲

پروانه بهره برداری (پشت و رو)

۹۰۰/۰۰۰ ريال

۱۰۳

پرینت های بانکی بزرگ (بیش از۱۰ سطر)

۷۲۰/۰۰۰ ريال

۱۰۴

پرینت های بانکی کوچک (تا ۱۰ سطر)

۵۵۰/۰۰۰ ريال

۱۰۵

گواهی بانکی یا سپرده بانکی

۵۵۰/۰۰۰ ريال

خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید.

۱- قیمتهای لیست، قیمتهای پایه و مرجع دادگستری برای ترجمه اسناد و مدارک به زبان اسپانیایی می باشد.

  • به طور مثال، در ترجمه شناسنامه ها، قیمت پایه برای یک شناسنامه مجرد و بدون توضیحات، و در اسناد ملکی، یک سند عادی (دفترچه ای) بدون نقل و انتقال درج شده است.
  • برای تاهل، فرزندان و توضیحات و همچنین نقل و انتقالات اسناد ملکی، هزینه های مربوطه به قیمت پایه اضافه میگردد.
  • در صورتیکه اسناد از حجم متعارف بیشتر باشند، هزینه های مربوطه لحاظ خواهد شد.

۲- هزینه خدمات دفتری (ثبت رایانه ای، اسکن، آرشیو، کپی، پرینت و پلمپ مدارک) به قیمتهای هر سند (۱۵۰/۰۰۰ ريال) اضافه میگردد.

۳- برای مدارکی که نیاز به تاییدات دادگستری و خارجه دارند (تمبر دادگستری، تمبر وزارت خارجه، نماینده و خدمات) بر اساس هر مورد محاسبه میگردد.

۴- نرخهای فوق برای تحویل مدارک در بازه زمانی متعارف می باشد.

جستجو

ترجمه رسمی و غیر رسمی اسپانیایی توسط دارالترجمه رسمی تولدو

با بهره مندی از بهترین تیم مترجمین زبان اسپانیایی خدمات 

درباره دارالترجمه تولدو

دارالترجمه رسمی تولدو با برخورداری از دو مترجم رسمی و مجموعه ای از زبده ترین مترجمین زبان اسپانیایی با مدارک سی یک و بالاتر مدارک شما را با نثری سلیس و استاندارد در کوتاهترین زمان ممکن و با هزینه های مطابق با تعرفه کانون مترجمان ترجمه می نماید

تماس با ما

تهران – خیابان کلاهدوز (دولت) ، سه راه نشاط 

خ جعفری نجف آبادی ، ک رازفر ، پلاک 8 ، طبقه 2


تلفن : 

          26721162

         26721216

موبایل:    09104936916