آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید وکالتنامه

شرایط ترجمه و تایید وکالتنامه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید وکالتنامه وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن بیش از یکسال شمسی گذشته باشد که در اینصورت تأیید دفترخانه درخصوص عدمRead more about شرایط ترجمه و تایید وکالتنامه[…]

شرایط ترجمه و تایید سند مالکیت

شرایط ترجمه و تایید سند مالکیت

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید سند مالکیت سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه میشود؛ کپی برابرRead more about شرایط ترجمه و تایید سند مالکیت[…]