آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید گواهی های آموزشی

شرایط ترجمه و تایید گواهی های آموزشی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های آموزشی گواهی های صادره از سوی مراجع دولتی یا دانشگاه ها مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه و تأیید است. گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزشRead more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های آموزشی[…]

شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای

شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان فنی و حرفه ای با ارائه تأییدیه استاندارد ، صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأیید می باشد. اصل کارتRead more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای[…]