آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه

شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه گواهی های مورد نیاز اتباع و مهاجرین خارجی درخصوص احوال شخصیه، صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا استانداریهای محل اقامت قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴Read more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک مربوط به اتباع بیگانه

شرایط ترجمه و تایید مدارک مربوط به اتباع بیگانه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک مربوط به اتباع بیگانه مدارک اتباع بیگانه از جمله کارت اقامت، کارت تردد و … مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نبوده لکن نامه وزارت کشور ترجمه و تأیید می شود.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل :Read more about شرایط ترجمه و تایید مدارک مربوط به اتباع بیگانه[…]

شرایط ترجمه و تایید گذرنامه و سند ازدواج خارجی

شرایط ترجمه و تایید گذرنامه و سند ازدواج خارجی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گذرنامه و سند ازدواج خارجی تصویر اسناد مزبور ابتدا توسط سفارت ذیربط مهر و امضاء و پس از آن توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید و در اینصورت قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرامRead more about شرایط ترجمه و تایید گذرنامه و سند ازدواج خارجی[…]