آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید موجودی حساب های بانکی

شرایط ترجمه و تایید موجودی حساب های بانکی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید موجودی حساب های بانکی گواهی موجودی حساب های بانکی تا مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تنظیمی در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید است. گواهی های گردش مالی حساب های بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوقRead more about شرایط ترجمه و تایید موجودی حساب های بانکی[…]

شرایط ترجمه و تایید کارت واکسیناسیون

شرایط ترجمه و تایید کارت واکسیناسیون

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید کارت واکسیناسیون کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است، گواهی های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور (که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود) درصورت نیاز توسط مترجمRead more about شرایط ترجمه و تایید کارت واکسیناسیون[…]

شرایط ترجمه و تایید فیش های حقوقی

شرایط ترجمه و تایید فیش های حقوقی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید فیش های حقوقی فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تأیید بوده و فیش های حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی و ارائه گواهی کار مربوطه قابل ترجمه وRead more about شرایط ترجمه و تایید فیش های حقوقی[…]