آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشنامه های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابلRead more about شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[…]

شرایط ترجمه و تایید ارزشنامه های تحصیلی

شرایط ترجمه و تایید ارزشنامه های تحصیلی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید ارزشنامه های تحصیلی ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به دلیل داشتن کاربرد داخلی) قابل ترجمه و تأیید نیست، مگر اینکه مرجع صادر کننده بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قیدRead more about شرایط ترجمه و تایید ارزشنامه های تحصیلی[…]

شرایط ترجمه و تایید مدرک کاردانی

شرایط ترجمه و تایید مدرک کاردانی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدرک کاردانی مدارک تحصیلی کاردانی صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاهها، که حسب مورد، به تأیید ادارت کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأییدRead more about شرایط ترجمه و تایید مدرک کاردانی[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور با مهر و امضای معرفی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی قابل ترجمه و تأیید است؛ دانشنامه هایRead more about شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشنامه های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹Read more about شرایط ترجمه و تایید مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری[…]