آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید گواهی های کار و اشتغال

شرایط ترجمه و تایید گواهی های کار و اشتغال

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های کار و اشتغال گواهی های کار صادره از مهدکودک ها، مراکز نگهداری سالمندان و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانهRead more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های کار و اشتغال[…]

شرایط ترجمه و تایید گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی

شرایط ترجمه و تایید گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایت : www.toledo.irRead more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی[…]