آخرین اخبار

شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه

شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه گواهی های مورد نیاز اتباع و مهاجرین خارجی درخصوص احوال شخصیه، صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا استانداریهای محل اقامت قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴Read more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره در مورد اتباع بیگانه[…]

شرایط ترجمه و تایید مدارک مربوط به اتباع بیگانه

شرایط ترجمه و تایید مدارک مربوط به اتباع بیگانه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید مدارک مربوط به اتباع بیگانه مدارک اتباع بیگانه از جمله کارت اقامت، کارت تردد و … مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نبوده لکن نامه وزارت کشور ترجمه و تأیید می شود.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل :Read more about شرایط ترجمه و تایید مدارک مربوط به اتباع بیگانه[…]

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های حقوقی برای افراد ایرانی گواهی های حقوقی صادره از شرکت های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وبRead more about […]

شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره خطاب به سفارت خانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی

شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره خطاب به سفارت خانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره خطاب به سفارت خانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی گواهی های صادره از طرف سازمان های دولتی یا غیر دولتی خطاب به سفارتخانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی باشد. صرفاً گواهی های فاقدRead more about شرایط ترجمه و تایید گواهی های صادره خطاب به سفارت خانه ها و نمایندگی های کشورهای خارجی[…]

شرایط ترجمه و تایید اجرائیه و تعهدات ثبتی

شرایط ترجمه و تایید اجرائیه و تعهدات ثبتی

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید اجرائیه و تعهدات ثبتی اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و… صادر می شود با مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.irRead more about شرایط ترجمه و تایید اجرائیه و تعهدات ثبتی[…]

شرایط ترجمه و تایید احکام دادگاهها

شرایط ترجمه و تایید احکام دادگاهها

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید احکام دادگاهها اصل احکام قطعی و غیر قطعی دادگاه ها، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطورکلی اوراق قضائی به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی قابل ترجمه و تأیید است؛ درصورت استعلام از مرجع قضایی، با اعلام بلامانع بودنRead more about شرایط ترجمه و تایید احکام دادگاهها[…]

شرایط ترجمه و تایید استشهادیه

شرایط ترجمه و تایید استشهادیه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید استشهادیه استشهادیه ممضی به امضاء شهود درصورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیت اخلاقی، تجرد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی دیگر حسب موردRead more about شرایط ترجمه و تایید استشهادیه[…]

شرایط ترجمه و تایید اقرارنامه

شرایط ترجمه و تایید اقرارنامه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید اقرارنامه اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سردفتر قابل ترجمه و تأیید است بشرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی تنظیم شده باشد. چنانچه در اقرارنامه، مستندی ذکر شود، ارائه آن برای ترجمه و تأییدRead more about شرایط ترجمه و تایید اقرارنامه[…]

شرایط ترجمه و تایید تعهد نامه

شرایط ترجمه و تایید تعهد نامه

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید تعهد نامه تعهدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر درصورتی تأیید میشود که طبق مقررات این اداره تنظیم و مستندات آن ارائه گردد.   تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴ تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰ ایمیل : info[at]toledo.ir وب سایتRead more about شرایط ترجمه و تایید تعهد نامه[…]

شرایط ترجمه و تایید بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول

شرایط ترجمه و تایید بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول

خدمات دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰ شرایط ترجمه و تایید بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول بیع نامه یا قرارداد فروش و اجاره نامه هائی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطورکلی در ادارات دولتی تنظیم می شود قابل ترجمه و تأیید است، همچنینRead more about شرایط ترجمه و تایید بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول[…]