لیست قیمت

لیست قیمت دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰

 


خواهشمند است بعد از مطالعه لیست قیمتها، به توضیحات ذیل جدول توجه فرمایید.

 

ردیف

قیمت

مدارک تحصیلی، دانشگاهی، گواهی های آموزشی

۱ ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۲ ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم) ۱۸۰/۰۰۰ ريال
۳
کارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه)
۵۵۰/۰۰۰ ريال
۴ توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۵ دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۶ گواهی اشتغال به تحصیل ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۷ گواهی ریز نمرات دانشگاهی ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۸ ریز نمرات دانشگاه (هر ترم) ۲۲۰/۰۰۰ ريال
۹ گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۱۰ سر فصل دروس (هر صفحه) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۱۱ گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) ۵۵۰/۰۰۰ ريال

اسناد مربوط به احوال شخصیه

۱۲ کارت ملی ۲۵۰/۰۰۰ ريال
۱۳ شناسنامه (هر مورد اضافی ۳۰/۰۰۰ ريال) ۳۲۰/۰۰۰ ريال
۱۴ گواهی تجرد، تولد، فوت ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۱۵ گواهی عدم سوء پیشینه ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۱۶ سند ازدواج یا رونوشت آن ۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال
۱۷ سند طلاق یا رونوشت آن ۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال
۱۸ جواز دفن ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۱۹ گواهی حصر وراثت ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۲۰ مالیات بر ارث (هر صفحه) ۹۰۰/۰۰۰ ريال
۲۱ گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۲۲ برگ آزمایش پزشکی (بزرگ) ۹۰۰/۰۰۰ ريال
۲۳ برگ آزمایش پزشکی (کوچک) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۲۴ برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۲۵ دفترچه بیمه ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۲۶ کارت واکسیناسیون
تا سه نوع واکسن ؟
۳۶۰/۰۰۰ ريال

۱-۲۶
کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۲۷ گواهینامه رانندگی ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۲۸ کارت معافیت ۲۵۰/۰۰۰ ريال
۲۹ کارت پایان خدمت ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۳۰ کارت شناسایی ۲۵۰/۰۰۰ ريال
۳۱ قیم نامه (هر صفحه) ۹۰۰/۰۰۰ ريال
۳۲ گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۳۳ گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف ۹۰۰/۰۰۰ ريال
۳۴ حکم بازنشستگی (کوچک) ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۳۵ حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی ۶۲۰/۰۰۰ ريال
۳۶ حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۳۷ فیش حقوقی (بزرگ) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۳۸ فیش حقوقی (کوچک) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۳۹ فیش مستمری (بزرگ) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۴۰ فیش مستمری (کوچک) ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۴۱ برگه مرخصی ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۴۲ جواز اشتغال به کار ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۴۳ قرارداد استخدامی (هرصفحه) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۴۴ تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۴۵ تقدیر نامه (بزرگ)
؟
۷۲۰/۰۰۰ ريال
۴۶ گزارش ورود و خروج از کشور ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۴۷ گذرنامه (بدون روادید) ۴۵۰/۰۰۰ ريال

اسناد

۴۸ وکالتنامه (نیم برگ) ۹۰۰/۰۰۰ ريال
۴۹ وکالتنامه بزرگ (هر صفحه) ۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال
۵۰ سند مالکیت (دفترچه ای) برای هر انتقال ۶۰/۰۰۰ ريال ۹۰۰/۰۰۰ ريال
۵۱ سند مالکیت (تک برگی) برای هر انتقال ۶۰/۰۰۰ ريال ۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال
۵۲ سند قطعی با کد رهگیری (هر برگ)
؟
۷۸۰/۰۰۰ ريال
۵۳ سند نیم برگی ؟ ۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال
۵۴ اجاره نامه،
بنچاق و صلح نامه محضری (هر صفحه)
۷۲۰/۰۰۰ ريال
۵۵ بنچاق بزرگ ؟ ۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال
۵۶ مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۵۷ اوراق محضری (تعهد نامه، رضایت نامه، استشهادنامه) (هرصفحه) ۹۰۰/۰۰۰ ريالٍ
۵۸ سند وسائط نقلیه سبک ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۵۹ سند وسائط نقلیه سنگین ۹۰۰/۰۰۰ ريال
۶۰ سند تلفن همراه ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۶۱ اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه) ۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال
۶۲ ابلاغیه، اخطار قضایی ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۶۳ برگ جلب، احضاریه ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۶۴ برگ نظریه کارشناسی ملک ۹۰۰/۰۰۰ ريال

اسناد شرکت ها، دفاتر، اماکن تجاری و صنفی

۶۵ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) ۵۰۰/۰۰۰ ريال
۶۶ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۶۷ آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۶۸ اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۶۹ اساسنامه، ثبت شرکتهای فرمی (هر صفحه) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۷۰ ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۷۱ لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۷۲ لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۷۳ جواز تاسیس ۹۰۰/۰۰۰ ريال
۷۴ جواز کسب ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۷۵ اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو) ۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال
۷۶ برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی (هر صفحه) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۷۷ قرارداد (هرصفحه) ۱/۲۶۰/۰۰۰ ريال
۷۸ صورتجلسه (هر صفحه) ؟ ۷۸۰/۰۰۰ ريال
۷۹ موافقت اصولی ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۸۰ اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۸۱ کارت مباشرت ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۸۲ کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۸۳ کارت بازرگانی هوشمند ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۸۴ کارت عضویت نظام مهندسی ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۸۵ کارت نظام پزشکی ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۸۶ دفترچه بازرگانی ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۸۷ دفترچه وکالت ۸۲۰/۰۰۰ ريال
۸۸ بارنامه (هر صفحه) ۹۰۰/۰۰۰ ريال
۸۹ برگ سبز گمرکی (هر صفحه) ۹۰۰/۰۰۰ ريال

گواهی های کار اسناد بانکی قبوض و پروانه ها

۹۰ گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ) ۳۶۰/۰۰۰ ريال
۹۱ گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۹۲ گواهی ها (سایر موارد) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۹۳ بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۹۴ انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و…) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۹۵ پروانه نشر و اننشارات ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۹۶ پروانه وکالت ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۹۷ پروانه دائم پزشکی ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۹۸ پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۹۹ پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۱۰۰ پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۱۰۱ پروانه مهندسی (هر صفحه) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۱۰۲ پروانه بهره برداری (پشت و رو) ۹۰۰/۰۰۰ ريال
۱۰۳ پرینت های بانکی بزرگ (بیش از۱۰ سطر) ۷۲۰/۰۰۰ ريال
۱۰۴ پرینت های بانکی کوچک (تا ۱۰ سطر) ۵۵۰/۰۰۰ ريال
۱۰۵ گواهی بانکی یا سپرده بانکی ۵۵۰/۰۰۰ ريال

 

خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید.

۱- قیمتهای لیست، قیمتهای پایه و مرجع دادگستری برای ترجمه اسناد و مدارک به زبان اسپانیایی می باشد.

• به طور مثال، در ترجمه شناسنامه ها، قیمت پایه برای یک شناسنامه مجرد و بدون توضیحات، و در اسناد ملکی، یک سند عادی (دفترچه ای) بدون نقل و انتقال درج شده است.
• برای تاهل، فرزندان و توضیحات و همچنین نقل و انتقالات اسناد ملکی، هزینه های مربوطه به قیمت پایه اضافه میگردد.
• در صورتیکه اسناد از حجم متعارف بیشتر باشند، هزینه های مربوطه لحاظ خواهد شد.

۲- هزینه خدمات دفتری (ثبت رایانه ای، اسکن، آرشیو، کپی، پرینت و پلمپ مدارک) به قیمتهای هر سند (حداکثر ۱۰۰/۰۰۰ ريال) اضافه میگردد.

۳- برای مدارکی که نیاز به تاییدات دادگستری و خارجه دارند (تمبر دادگستری، تمبر وزارت خارجه، نماینده و خدمات) بر اساس هر مورد محاسبه میگردد.

۴- نرخهای فوق برای تحویل مدارک در بازه زمانی متعارف می باشد.


تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴
تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰
ایمیل : info[at]toledo.ir
وب سایت : www.toledo.ir
تهران . پاسداران . خیابان شهید کلاهدوز (دولت) . بین چهار راه قنات و خیابان یار محمدی . نبش کوچه سلمی . پلاک ۱۹ . طبقه ۲