لیست قیمت

لیست قیمت دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰

 


 

ردیف

قیمت

مدارک تحصیلی، دانشگاهی، گواهی های آموزشی

۱ ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۲ ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم) ۱۳۰/۰۰۰ ریال
۳ کارت توصیفی ابتدائی (هر صفحه) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۴ توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۵ دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۶ گواهی اشتغال به تحصیل ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۷ گواهی ریز نمرات دانشگاهی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۸ ریز نمرات دانشگاه (هر ترم) ۱۵۶/۰۰۰ ریال
۹ گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۱۰ سر فصل دروس (هر صفحه) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۱۱ گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) ۳۹۰/۰۰۰ ریال

اسناد مربوط به احوال شخصیه

۱۲ کارت ملی ۱۹۵/۰۰۰ ریال
۱۳ شناسنامه (هر مورد اضافی ۳۰/۰۰۰ ریال) ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۱۴ گواهی تجرد، تولد، فوت ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۱۵ گواهی عدم سوء پیشینه ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۱۶ سند ازدواج یا رونوشت آن ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۱۷ سند طلاق یا رونوشت آن ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۱۸ جواز دفن ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۱۹ گواهی حصر وراثت ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۲۰ مالیات بر ارث (هر صفحه) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۲۱ گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۲۲ برگ آزمایش پزشکی (بزرگ) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۲۳ برگ آزمایش پزشکی (کوچک) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۲۴ برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۲۵ دفترچه بیمه ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۲۶ کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۲۷ گواهینامه رانندگی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۲۸ کارت معافیت ۱۹۵/۰۰۰ ریال
۲۹ کارت پایان خدمت ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۳۰ کارت شناسایی ۱۹۵/۰۰۰ ریال
۳۱ قیم نامه (هر صفحه) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۳۲ گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۳۳ گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۳۴ حکم بازنشستگی (کوچک) ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۳۵ حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۳۶ حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۳۷ فیش حقوقی (بزرگ) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۳۸ فیش حقوقی (کوچک) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۳۹ فیش مستمری (بزرگ) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۴۰ فیش مستمری (کوچک) ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۴۱ برگه مرخصی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۴۲ جواز اشتغال به کار ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۴۳ قرارداد استخدامی (هرصفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۴۴ تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۴۵ تقدیر نامه (بزرگ) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۴۶ گزارش ورود و خروج از کشور ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۴۷ گذرنامه (بدون روادید) ۳۹۰/۰۰۰ ریال

اسناد

۴۸ وکالتنامه (نیم برگ) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۴۹ وکالتنامه بزرگ (هر صفحه) ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۵۰ سند مالکیت (دفترچه ای) برای هر انتقال ۶۰/۰۰۰ ریال ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۵۱ سند مالکیت (تک برگی) برای هر انتقال ۶۰/۰۰۰ ریال ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۵۲ سند قطعی با کد رهگیری (هر برگ) ۷۸۰/۰۰۰ ریال
۵۳ سند نیم برگی ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۵۴ اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۵۵ بنچاق بزرگ ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۵۶ مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۵۷ اوراق محضری (تعهد نامه، رضایت نامه، استشهادنامه) (هرصفحه) ۶۵۰/۰۰۰ ریالٍ
۵۸ سند وسائط نقلیه سبک ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۵۹ سند وسائط نقلیه سنگین ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۶۰ سند تلفن همراه ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۶۱ اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه) ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۶۲ ابلاغیه، اخطار قضایی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۶۳ برگ جلب، احضاریه ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۶۴ برگ نظریه کارشناسی ملک ۶۵۰/۰۰۰ ریال

اسناد شرکت ها، دفاتر، اماکن تجاری و صنفی

۶۵ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۶۶ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۶۷ آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۶۸ اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۶۹ اساسنامه، ثبت شرکتهای فرمی (هر صفحه) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۷۰ ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۷۱ لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۷۲ لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۷۳ جواز تاسیس ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۷۴ جواز کسب ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۷۵ اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو) ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۷۶ برگ تشخیص مالیات، مالیات قبضی (هر صفحه) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۷۷ قرارداد (هرصفحه) ۹۱۰/۰۰۰ ریال
۷۸ صورتجلسه (هر صفحه) ۷۸۰/۰۰۰ ریال
۷۹ موافقت اصولی ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۸۰ اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۸۱ کارت مباشرت ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۸۲ کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۸۳ کارت بازرگانی هوشمند ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۸۴ کارت عضویت نظام مهندسی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۸۵ کارت نظام پزشکی ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۸۶ دفترچه بازرگانی ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۸۷ دفترچه وکالت ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۸۸ بارنامه (هر صفحه) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۸۹ برگ سبز گمرکی (هر صفحه) ۶۵۰/۰۰۰ ریال

گواهی های کار اسناد بانکی قبوض و پروانه ها

۹۰ گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ) ۲۶۰/۰۰۰ ریال
۹۱ گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۲ گواهی ها (سایر موارد) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۳ بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۹۴ انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و…) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۵ پروانه نشر و اننشارات ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۶ پروانه وکالت ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۷ پروانه دائم پزشکی ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۸ پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۹۹ پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۱۰۰ پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۱۰۱ پروانه مهندسی (هر صفحه) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۱۰۲ پروانه بهره برداری (پشت و رو) ۶۵۰/۰۰۰ ریال
۱۰۳ پرینت های بانکی بزرگ (بیش از۱۰ سطر) ۵۲۰/۰۰۰ ریال
۱۰۴ پرینت های بانکی کوچک (تا ۱۰ سطر) ۳۹۰/۰۰۰ ریال
۱۰۵ گواهی بانکی یا سپرده بانکی ۳۹۰/۰۰۰ ریال

 

خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید.

۱- قیمتهای لیست، قیمتهای پایه و مرجع دادگستری برای ترجمه اسناد و مدارک به زبان اسپانیایی می باشد.

• به طور مثال، در ترجمه شناسنامه ها، قیمت پایه برای یک شناسنامه مجرد و بدون توضیحات، و در اسناد ملکی، یک سند عادی (دفترچه ای) بدون نقل و انتقال درج شده است.
• برای تاهل، فرزندان و توضیحات و همچنین نقل و انتقالات اسناد ملکی، هزینه های مربوطه به قیمت پایه اضافه میگردد.
• در صورتیکه اسناد از حجم متعارف بیشتر باشند، هزینه های مربوطه لحاظ خواهد شد.

۲- هزینه خدمات دفتری (ثبت رایانه ای، اسکن، آرشیو، کپی، پرینت و پلمپ مدارک) به قیمتهای هر سند (حداکثر ۱۰۰/۰۰۰ ریال) اضافه میگردد.

۳- برای مدارکی که نیاز به تاییدات دادگستری و خارجه دارند (تمبر دادگستری، تمبر وزارت خارجه، نماینده و خدمات) بر اساس هر مورد محاسبه میگردد.

۴- نرخهای فوق برای تحویل مدارک در بازه زمانی متعارف می باشد.


تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴
تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰
ایمیل : info[at]toledo.ir
وب سایت : www.toledo.ir
تهران . پاسداران . خیابان شهید کلاهدوز (دولت) . بین چهار راه قنات و خیابان یار محمدی . نبش کوچه سلمی . پلاک ۱۹ . طبقه ۲