لیست قیمت

لیست قیمت دارالترجمه رسمی زبان اسپانیایی تولدو شماره ۱۵۰

 


 

ردیف

قیمت

مدارک تحصیلی، دانشگاهی، گواهی های آموزشی

۱ ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۲ ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم) ۱۲۰/۰۰۰ ریال
۳ کارت توصیفی ابتدائی (هر صفحه) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۴ توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۵ دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۶ گواهی اشتغال به تحصیل ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۷ گواهی ریز نمرات دانشگاهی ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۸ ریز نمرات دانشگاه (هر ترم) ۱۴۴/۰۰۰ ریال
۹ گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۱۰ سر فصل دروس (هر صفحه) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۱۱ گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) ۳۶۰/۰۰۰ ریال

اسناد مربوط به احوال شخصیه

۱۲ کارت ملی ۱۸۰/۰۰۰ ریال
۱۳ شناسنامه (هر مورد اضافی ۳۰/۰۰۰ ریال) ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۱۴ گواهی تجرد، تولد، فوت ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۱۵ گواهی عدم سوء پیشینه ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۱۶ سند ازدواج یا رونوشت آن ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱۷ سند طلاق یا رونوشت آن ۸۴۰/۰۰۰ ریال
۱۸ جواز دفن ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۱۹ گواهی حصر وراثت ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۲۰ مالیات بر ارث (هر صفحه) ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۲۱ گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۲۲ برگ آزمایش پزشکی (بزرگ) ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۲۳ برگ آزمایش پزشکی (کوچک) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۲۴ برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۲۵ دفترچه بیمه ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۲۶ کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۲۷ گواهینامه رانندگی ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۲۸ کارت معافیت ۱۸۰/۰۰۰ ریال
۲۹ کارت پایان خدمت ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۳۰ کارت شناسایی ۱۸۰/۰۰۰ ریال
۳۱ قیم نامه (هر صفحه) ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۳۲ گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۳۳ گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۳۴ حکم بازنشستگی (کوچک) ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۳۵ حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۳۶ حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۳۷ فیش حقوقی (بزرگ) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۳۸ فیش حقوقی (کوچک) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۳۹ فیش مستمری (بزرگ) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۴۰ فیش مستمری (کوچک) ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۴۱ برگه مرخصی ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۴۲ جواز اشتغال به کار ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۴۳ قرارداد استخدامی (هرصفحه) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۴۴ تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۴۵ تقدیر نامه (بزرگ) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۴۶ گزارش ورود و خروج از کشور ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۴۷ گذرنامه (بدون روادید) ۳۶۰/۰۰۰ ریال

اسناد

۴۸ وکالتنامه (نیم برگ) ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۴۹ وکالتنامه بزرگ (هر صفحه) ۸۴۰/۰۰۰ ریال
۵۰ سند مالکیت (دفترچه ای) برای هر انتقال ۶۰/۰۰۰ ریال ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۵۱ سند مالکیت (تک برگی) برای هر انتقال ۶۰/۰۰۰ ریال ۸۴۰/۰۰۰ ریال
۵۲ سند قطعی با کد رهگیری (هر برگ) ۷۲۰/۰۰۰ ریال
۵۳ سند نیم برگی ۸۴۰/۰۰۰ ریال
۵۴ اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری (هر صفحه) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۵۵ بنچاق بزرگ ۸۴۰/۰۰۰ ریال
۵۶ مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۵۷ اوراق محضری (تعهد نامه، رضایت نامه، استشهادنامه) (هرصفحه) ۶۰۰/۰۰۰ ریالٍ
۵۸ سند وسائط نقلیه سبک ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۵۹ سند وسائط نقلیه سنگین ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۶۰ سند تلفن همراه ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۶۱ اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه) ۸۴۰/۰۰۰ ریال
۶۲ ابلاغیه، اخطار قضایی ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۶۳ برگ جلب، احضاریه ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۶۴ برگ نظریه کارشناسی ملک ۶۰۰/۰۰۰ ریال

اسناد شرکت ها، دفاتر، اماکن تجاری و صنفی

۶۵ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۶۶ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۶۷ آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۶۸ اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۶۹ اساسنامه، ثبت شرکتهای فرمی (هر صفحه) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۷۰ ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۷۱ لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۷۲ لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۷۳ جواز تاسیس ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۷۴ جواز کسب ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۷۵ اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو) ۸۴۰/۰۰۰ ریال
۷۶ برگ تشخیص مالیات، مالیات قبضی (هر صفحه) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۷۷ قرارداد (هرصفحه) ۸۴۰/۰۰۰ ریال
۷۸ صورتجلسه (هر صفحه) ۷۲۰/۰۰۰ ریال
۷۹ موافقت اصولی ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۸۰ اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۸۱ کارت مباشرت ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۸۲ کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۸۳ کارت بازرگانی هوشمند ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۸۴ کارت عضویت نظام مهندسی ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۸۵ کارت نظام پزشکی ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۸۶ دفترچه بازرگانی ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۸۷ دفترچه وکالت ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۸۸ بارنامه (هر صفحه) ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۸۹ برگ سبز گمرکی (هر صفحه) ۶۰۰/۰۰۰ ریال

گواهی های کار اسناد بانکی قبوض و پروانه ها

۹۰ گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ) ۲۴۰/۰۰۰ ریال
۹۱ گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۹۲ گواهی ها (سایر موارد) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۹۳ بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۹۴ انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و…) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۹۵ پروانه نشر و اننشارات ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۹۶ پروانه وکالت ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۹۷ پروانه دائم پزشکی ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۹۸ پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۹۹ پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۱۰۰ پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۱۰۱ پروانه مهندسی (هر صفحه) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۱۰۲ پروانه بهره برداری (پشت و رو) ۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰۳ پرینت های بانکی بزرگ (بیش از۱۰ سطر) ۴۸۰/۰۰۰ ریال
۱۰۴ پرینت های بانکی کوچک (تا ۱۰ سطر) ۳۶۰/۰۰۰ ریال
۱۰۵ گواهی بانکی یا سپرده بانکی ۳۶۰/۰۰۰ ریال

 

خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید.

۱- قیمتهای لیست، قیمتهای پایه و مرجع دادگستری برای ترجمه اسناد و مدارک به زبان اسپانیایی می باشد.

• به طور مثال، در ترجمه شناسنامه ها، قیمت پایه برای یک شناسنامه مجرد و بدون توضیحات، و در اسناد ملکی، یک سند عادی (دفترچه ای) بدون نقل و انتقال درج شده است.
• برای تاهل، فرزندان و توضیحات و همچنین نقل و انتقالات اسناد ملکی، هزینه های مربوطه به قیمت پایه اضافه میگردد.
• در صورتیکه اسناد از حجم متعارف بیشتر باشند، هزینه های مربوطه لحاظ خواهد شد.

۲- هزینه خدمات دفتری (ثبت رایانه ای، اسکن، آرشیو، کپی، پرینت و پلمپ مدارک) به قیمتهای هر سند (حداکثر ۱۰۰/۰۰۰ ریال) اضافه میگردد.

۳- برای مدارکی که نیاز به تاییدات دادگستری و خارجه دارند (تمبر دادگستری، تمبر وزارت خارجه، نماینده و خدمات) بر اساس هر مورد محاسبه میگردد.

۴- نرخهای فوق برای تحویل مدارک در بازه زمانی متعارف می باشد.


تلفن تماس : ۰۲۱۲۲۵۴۱۰۰۹ و ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۲۴
تلگرام : ۰۹۳۶۹۱۷۵۵۹۰
ایمیل : info[at]toledo.ir
وب سایت : www.toledo.ir
تهران . پاسداران . خیابان شهید کلاهدوز (دولت) . بین چهار راه قنات و خیابان یار محمدی . نبش کوچه سلمی . پلاک ۱۹ . طبقه ۲